Արման Գաբրիելյանի դասախոսություններ
1. Մաքսային միության ազդեցությունը բարեկեցության վրա

Խնդիրներ #1

2. Արտաքին առևտուրը և մոնոպոլիստական մրցակցությունը 3. Ընթացիկ հաշվի համաժամանակային մոդելը 4. Մաքսատուրքերի ազդեցությունը մենաշնորհների դեպքում 5. Կառավարության քաղաքականությունն իբրև արտաքին առևտուրը պայմանավորող գործոն 6. Արժութային միության մարտահրավերները 7. Ծավալի արտաքին էֆեկտը և արտադրության համաշխարհային տեղաբաշխումը 8. Տարասեռ ձեռնարկությունները և արտաքին առևտուրը 9. Առևտրային քաղաքականությունը մենաշնորհների դեպքում 10. Արտապատվիրման տնտեսագիտության հիմունքները 11. Վճարային հաշվեկշռի մոնետար մոտեցումը 12. Տնտեսական ցնցումների ազդեցության վերլուծությունը մոնետար մոդելում 13. Պորտֆելի հաշվեկշռման մոդելը