1. Մաքսային միության ազդեցությունը բարեկեցության վրա

Խնդիրներ #1

2. Արտաքին առևտուրը և մոնոպոլիստական մրցակցությունը 3. Տնտեսական ցնցումների ազդեցությունն ընթացիկ հաշվի վրա 4. Մաքսատուրքերի ազդեցությունը մենաշնորհների դեպքում 5. Կառավարության քաղաքականությունն իբրև արտաքին առևտուրը պայմանավորող գործոն 6. Արժութային միության մարտահրավերները 7. Ծավալի արտաքին էֆեկտը և արտադրության համաշխարհային տեղաբաշխումը 8. Հետերոգեն ձեռնարկությունները և արտաքին առևտուրը 9. Առևտրային քաղաքականությունը մենաշնորհների դեպքում 10. Արտադրության, ներդրումների և հանրային ծախսերի ազդեցությունը ընթացիկ հաշվի միջժամանակային հավասարակշռության վրա 11. Վճարային հաշվեկշռի մոնետար մոտեցումը 12. Փողի առաջարկի, եկամտի և արտերկրյա գների ցնցումները մոնետար մոդելում

15 մայիս 2019

Առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի հարգելի ուսանողնե՛ր, «Արժութային քաղաքականություն» դասընթացի հունիսի 26-ի ամփոփիչ քննության հարցաշարը սա է: