Նախագիտելիք Լրիվ դիֆերենցիալ2.1. Համեմատական առավելությունների Ռիկարդոյի մոդելը

Խնդիրներ Թեստ 1 Թեստ 2 Թեստ 3.1 Թեստ 3.2

 • Համեմատական առավելության սկզբունքը, համեմատական առավելության սահմանումները և դրանց համարժեքությունը։
 • Միագործոն տնտեսության մոդելը. արտադրություն, հարաբերական գին, առևտուր։
 • Միջազգային հարաբերական գնի որոշումը հարաբերական առաջարկի և պահանջարկի մոդելի միջոցով։
 • Ազատ առևտրի և բարեկեցության կապի ցուցադրումը (ա) իրական աշխատավարձի և (բ) արտադրության ու սպառման միջոցով։
 • Առևտրից ստացվող շահի տարանջատումը փոխանակման շահի և մասնագիտացման շահի։
 • Համաշխարհային արտադրական հնարավորությունների սահմանը։
 • Հարաբերական աշխատավարձը և մրցակցային առավելությունը։
 • Համեմատական առավելության սկզբունքի թյուրըմբռնումները։
2.2. Ռիկարդոյի մոդելի ընդլայնումը

Խնդիրներ

 • Համեմատական առավելության մոդելը մեծ թվով ապրանքների և մեծ թվով երկրների դեպքում։
 • Ապրանքների կոնտինուումի Դորնբուշ–Ֆիշեր–Սամյուելսոնի մոդելը, տեխնոլոգիական առաջընթացի և տրանսպորտային ծախսերի ազդեցության վերլուծությունը։
3. Առևտրի նեոդասական մոդելը

Խնդիրներ Թեստ 4 Թեստ 5 Թեստ 6

 • Իզոքվանտը, իզոքոստը, արտադրողի հավասարակշռությունը, արտադրական հնարավորությունների սահմանը, Էջվորդ-Բոուլիի արտադրության արկղը և մրցակցային հավասարաշռությունը։
 • Հասարակության անտարբերության կորերը և օգտակարության առավելարկումը։
 • Ազատ առևտրի հավասարակշռությունը։
 • Հավելված 1: Արտադրության, սպառման և առևտրի հավասարակշռությունները Էջվորթ-Բոուլիի սպառման արկղի միջոցով։
 • Հավելված 2: Ծավալի հաստատուն էֆեկտի հատկությունները։ Էյլերի թեորեմը։
4. Ռեսուրսների հարաբերակցության Հեքշեր-Օհլինի մոդելը

Խնդիրներ Թեստ 7

 • Մոդելի նկարագրությունը և նախապայմանները։
 • Հեքշեր–Օհլին թեորեմի հիմնավորումը (ա) արտադրական հնարավորությունների սահմանների և (բ) հարաբերական առաջարկի ու պահանջարկի միջոցով։
 • Թեորեմի քննարկումը, երբ մոդելի նախապայմանները բացակայում են։
5. Գործոնների գների հավասարեցման թեորեմը

Թեստ 8

 • Գործոնների հարաբերական գների հավասարեցման թեորեմի հիմնավորումը Լեռների սխեմայի միջոցով
 • Գործոնների բացարձակ գների հավասարեցումը։
6. Արտաքին առևտուրը և եկամուտների վերաբաշխումը
 • Սթոլփեր-Սամյուելսոնի թեորեմի նշանակությունը։
 • Սթոլփեր-Սամյուելսոնի թեորեմի հիմնավորումը (ա) Էջվորթ-Բոուլիի արկղի, (բ) Լեռների սխեմայի և (գ) Ջոնսի հանրահաշվի միջոցով։
7. Տնտեսական աճը և արտաքին առևտուրը

Թեստ 7.1 Տնտեսական աճի հաշվիչ

 • Համաչափ և անհամաչափ տնտեսական աճը։
 • Տնտեսական աճի ազդեցությունն առևտրի և բարեկեցության վրա։
 • Ռիբչինսկու թեորեմի հիմնավորումը (ա) Էջվորթ-Բոուլիի արկղի, (բ) Լեռների սխեմայի և (գ) Ջոնսի հանրահաշվի միջոցով։
 • Բհագվաթիի Սուզման աճի վարկածը։
 • Հոլանդական հիվանդությունը։
 • Հավելված 1: ԱՄՆ–ի և Մեքսիկայի տարբերությունը. ըստ «Ինչո՞ւ են երկրները ձախողվում» գրքի։
 • Հավելված 2: Ռեսուրսատարության հակադարձումը և Լիմերի՝ Գործոնների գների անզգայության լեմման։
8. Տեխնոլոգիական առաջընթացը և արտաքին առևտուրը
 • Տեխնոլոգիական առաջընթացի Հիքսյան դասակարգումը. չեզոք, կապիտալախնայիչ, աշխատախնայիչ առաջընթաց։
 • Տեխնոլոգիական առաջընթացի ազդեցությունը արտադրության, առևտրի և եկամուտների վրա՝ կախված առաջընթացի բնույթից և երկրի մեծ կամ փոքր լինելուց։
9. Յուրահատուկ ռեսուրսի մոդելը

Խնդիրներ

 • Ռիկարդո–Վիների մոդելի նկարագրությունը։
 • Ապրանքի գնի և ռեսուրսի պաշարի փոփոխության ազդեցությունն իրական եկամուտների և արտադրության վրա։
 • Ռեսուրսների գների չհավասարվելը և առևտրի կառուցվածքը։
 • Ապրանքի գնի և ռեսուրսի պաշարի փոփոխության ազդեցության ֆորմալ վերլուծությունը։
10. Գործոնների միջազգային շարժը

Խնդիրներ

 • Աշխատանք ռեսուրսի միջազգային շարժի տնտեսական հետևանքները (տարբերությունը կապիտալ ռեսուրսի տեղաշարժից)։
 • Հարկման դրույքների տարբերությամբ պայմանավորված գործոնների միջազգային շարժի տնտեսական հետևանքները։
11. Լեոնտևի պարադոքսը և Հեքշեր-Օհլին-Վանեկի մոդելը
 • Լեոնտևի ներդրանք–թողարկում աղյուսակները։
 • Հեքշեր–Օհլինի թեորեմի հավաստիության ստուգումը Վասիլի Լեոնտևի կողմից և դրա քննադատությունը։
 • Հեքշեր–Օհլին–Վանեկի մոդելը։
 • Լեոնտևի պարադոքսի՝ Լիմերի մեկնաբանությունը։
12.1. Առևտրային քաղաքականություն. մաքսատուրք

Խնդիրներ

 • Մասնակի հավասարակշռությունում ներմուծման և արտահանման մաքսատուրքերի ազդեցությունը փոքր և մեծ երկրներում։
 • Ընդհանուր հավասարակշռությունում ներմուծման մաքսատուրքի ազդեցությունը փոքր և մեծ երկրներում։
 • Փաստացի պաշտպանության դրույքը։
12.2. Առևտրային քաղաքականություն. քվոտա, լրավճար, հակագնագցում
 • Քվոտայի ազդեցությունը տնտեսության վրա և համեմատումը մաքսատուրքի հետ։
 • Ներմուծման փոխարինման լրավճարի և արտահանման լրավճարի ազդեցությունը։
 • Գնագցման վերլուծությունը։
 • Ընդհանուր հավասարակշռությունում մաքսատուրքի և լրավճարի համադրումը։
 • Արտահանման լրավճարի և փոխհատուցման մաքսատուրքի համեմատումը։


13. Մեդիան-ընտրողի մոդելը և առևտրային քաղաքականությունը
 • Մեդիան ընտրողի մոդելի նկարագրությունը։
 • Մոդելի քննադատությունը (նախապատվությունների ինտենսիվություն, Պարետո և Կալդոր–Հիքս չափանիշերով գնահատում , լոգռոլինգ, անհամաչափ տեղեկացվածություն, շահերի խմբեր, անորոշություն)։